Dziennik budowy

 

Do projektów zakupionychw Pracowni DOMOWEKLIMATY przez klientów indywidualnych dołączamy nieodpłatnie egzemplarz dziennika budowy. Każdy inwestor zobowiązany jest posiadać taki dziennik.
Zgodnie z art. 45 Prawa Budowlanego, dziennik budowy "stanowi urzędowy dokument przbiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót".

 

Po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rejestrujemy dziennik budowy w urzędzie który wydał decyzję. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wpisać na pierwszych stronach dziennika osoby, którym zostało powierzone kierowanie i nadzór nad robotami.

 

Kolejne strony przeznaczone są na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Strony dziennika są podwójne tak, że przy użyciu kalki tworzona jest kopia każdego wpisu na kolejnej stronie. Strony oznaczone jako "kopia" po zakończeniu budowy załączamy do  zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania w organie nadzoru budowlanego.
Dziennik budowy powinien stale znajdować się na terenie budowy i być dostępny dla osób uprawnionych do dokonywania w nim wpisów.


Za prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. Stosowne Rozporządzenie dotyczące prowadzenia dziennika budowy załączone jest do każdego egzemplarza dziennika który otrzymacie Państwo z naszej pracowni.
 

Galeria zdjęć