Logo

Budowa domu na zgłoszenie - nowelizacja prawa budowlanego

Kategorie: Prawo

Budowa domu na zgłoszenie

Od 28 czerwca 2015 obowiązuje znowelizowana ustawa o zmianach w Prawie budowlanym mająca na celu zniesienie niektórych ograniczeń i usprawnienie procesu budowlanego.
Między innymi umozliwia ona budowę domu jednorodzinego na podstawie zgłoszenia, redukuje zwiazane z tym formalności, a także rozszerza listę obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

Nowelizacja dotyczy, między innymi, zniesienia wymogu uzyskania pozwolenia na budowę i zastosowania trybu zgłoszenia budowy na:
- wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
- wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki),
- wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym liczba tych obiektów na działce nie może wynosić więcej niż jeden na każde 500 m2 działki),
- wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.

Przewidziano również uproszczenie formalności dotyczących elementów projektu budowlanego poprzez zniesienie obowiązku załączania:
- oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków,
- warunków przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
- oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną (w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich pozostaje obowiązek uzyskania zgody).

Obowiązek zgłoszenia wiąże się ze złożeniem projektu budowlanego w czterech egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

Zawartość projektu budowlanego dołączonego do zgłoszenia i do wniosku o pozwolenie na budowę jest taka sama.

Zgłoszenia, o którym mowa należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.


W trakcie owych 30 dni właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu 30 dni – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

Czy jednak na pewno planowany obiekt może zostać objęty trybem zgłoszenia i w jakich przypadkach może zostać wniesiony sprzeciw?
Otóż właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.


W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy, podlega ostemplowaniu.
Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. Można przystępować do prac budowlanych.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść