Logo

Decyzja o warunkach zabudowy - wzór wniosku i jak je uzyskać?

Kategorie: Prawo

Aktualizacja 28-04-2023

Pisalismy już o tym, kiedy potrzebne są warunki zabudowy i do czego one służą. Procedura ich uzyskania nie jest skomplikowana, choć potrafi być nieoczekiwanie czasochłonna i opóźnić tym samym rozpoczęcie budowy. Błędne lub niekompletne wypełnienie wniosku o WZ może prowadzić do opóźnienia ich wydania. Należy też uzupełnić wniosek tak, by dawał jak największe pole manewru (np. na wypadek zmiany wybranego projektu). W poniższym artykule znajdziesz zarówno wzór wniosku, jak i omówienie jego stosowania!

Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu wniosku o warunki zabudowy ?
Pozwól, że Ci pomożemy

Warunki zabudowy - jak je uzyskać?

Uzyskanie Warunków Zabudowy jest zazwyczaj niezbędne do rozpoczęcia budowy domu – w przypadku braku obowiązującego na danej działce Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Dokument ten wydaje w drodze decyzji odpowiedni organ administracyjny na wniosek dowolnej osoby (nie trzeba być właścicielem działki - choć tylko właściciel może go uzyskać nieodpłatnie).

Jak uzyskać warunki zabudowy?

 1. Określ urząd właściwy do ich wydania.

  Będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta (więc trzeba się udać do urzędu gminy lub urzędu miasta). W przypadku urzędu miasta - wydział urbanistyki może być w oddzielnej lokalizacji niż główna siedziba urzędu.

 2. Uzyskaj mapę zasadniczą.

  W starostwie powiatowym (wydział geodezji lub podobny) należy zaopatrzyć się w mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000, obejmującą cały teren, na który mają być wydane WZ, oraz co najmniej obszar o promieniu trzech szerokości działki – koszt w granicach kilkudziesięciu złotych w zależności od wielkości obszaru.

 3. Wypełnij albo wydrukuj wniosek o Warunki Zabudowy.

  Oraz nanieś na mapie zasadniczej (a najlepiej jej kopii) teren objęty wnioskiem
  (będąc włascicielem działki, warto w tym momencie zacząć starać się o warunki przyłączy elektrycznych czy wodociągowych – w miarę przyszłych potrzeb).

 4. Złóż wniosek.

  Udać się z przygotowanymi dokumentami do odpowiedniego urzędu gminy/miejskiego i złożyć wniosek.

Jak wypełnić wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

W tym artykule prezentujemy przykładowy, gotowy wniosek o wydanie warunków zabudowy. Cały problem polega na tym, jak go wypełnić żeby zwiększyć szansę na uzyskanie korzystnej decyzji – czyli nie zablokować sobie żadnej drogi do budowy wymarzonego domu.

Wniosek do pobrania

Od 2021 roku, zmiana w ustawie o planowaniu przestrzenym zmusza inwestora do skorzystania z ujednoliconego wniosku.

Wniosek można pobrać tutaj (docx).

Wzór wypełnienia z omówieniem

Pobierz wzór wypełnienia warunków zabudowy (dane projektu As 9) (docx)

Kluczowy dla określenia parametrów przyszłej zabudowy jest załącznik B. wniosku. Ze szczególną uwagą należy wypełnić tabelę określającą takie parametry, jak: szerokość elewacji, liczba kondygnacji czy wysokość budynku. Jeżeli planujesz budowę według projektu z naszej strony, każdy z parametrów wypełnić według danych widocznych na stronie danego projektu. W razie wątpliwości - na końcu artykułu zawarliśmy słowniczek mniej oczywistych sformułowań występujących w WZ. Zapraszamy również do kontaktu z pracownią - pomożemy wypełnić wniosek pod konkretny budynek. 

Zalacznik B do wniosku o warunki zabudowy

Choć decyzja o WZ ma charakter ogólny – tzn. powinna nałożyć warunki brzegowe dopuszczonej zabudowy, jak robi to MPZP – kształt wniosku kształtuje to, co dokładnie będzie dozwolone. Złota zasada jest taka, że wszystkie wartości powinny zostać podane z jak największym “zapasem”. Tabela we wniosku wymusza podanie wartości minimalnej i maksymalnej dla danego parametru. Najlepszym rozwiązaniem jest takie wypełnienie pól, by widełki były jak największe, a planowany budynek znajdował się w środku podanych wartości minimalnych i maksymalnych. Urzędy wydając decyzję o warunkach zabudowy zwykle akceptują widełki +/- 20% (czyli dla budynku o wysokości 9 m najlepiej byłoby podać przedział: 7,2 - 10,8).

Problematyczny może być też punkt 7 wniosku - charakterystyka inwestycji. Nie każdy wie bowiem, co kryje się pod takimi pojęciami, jak pow. biologicznie czynna. Powierzchnię zabudowy można potraktować podobnie, jak wartości maks/min w załączniku B. Pow. biologicznie czynna minimalne powinna wynosić 15-20% pow. terenu (rzadko wynosi mniej dla domu jednorodzinnego), zaś maksymalnie - tyle, co pow. terenu pomniejszona o pow. zabudowy. Powierzchnia podlegająca przekształceniu powinna minimalnie wynosić tyle, co pow. zabudowy zaś maksymanile - nawet cała pow. działki (przekształcenie może dotyczyć różnych działań).

   
Warto zwrócić uwagę na punkty 7.9 i 7.10 Wniosku o uzyskanie warunków zabudowy. Dotyczą one budynków o powierzchni zabudowy do 70 m- które w określonych przypadkach mogą być budowane na zgłoszenie i bez kierownika budowy oraz przy skróconym czasie uzyskania decyzji o WZ (do 21 dni). Jeżeli planujemy inwestycję mieszczącą się w tych ramach, należy zaznaczyć "tak" w odpowiednim polu. W przeciwnym razie urząd będzie rozpatrywał wniosek w normalnym trybie - zarówno procesując warunki zabudowy, jak i później przy pozwoleniu na budowe. 

Poza wypełnieniem wniosku, należy załączyć również część graficzną wniosku.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 – UPZP) określa w art. 52 zakres wniosku o warunki zabudowy.

Należą do niego:

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej(...) obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, iobszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, (...)

- Wystarczy tutaj oznaczyć swoją działkę bardzo wyraźną linią (patrz – grafika w linku na dole artykułu). Zapis o oddziaływaniu inwestycji jest dosyć enigmatyczny, zwłaszcza że punkt dotyczy jednocześnie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przypadku domu jednorodzoinnego można na tym etapie ograniczyć się do oznaczenia obszaru inwestycji i liczyc na ewentualną podpowiedź w gminie.

Co należy złożyć razem z wnioskiem o warunki zabudowy?

Wniosek składany jest w urzędzie gminy. Jeżeli wniosek podpisany został przez pełnomocnika (np. projektanta adaptującego) – musi on posiadać pełnomocnictwo za które w urzędzie trzeba zapłacić 17 zł.

Razem z wnioskiem o wz składa się mapę zasadniczą z naniesionymi na niej granicami inwestycji oraz planowanego zagospodarowania terenu (czyli np. ogólny obrys planowanej zabudowy).

Do wniosku należy też dołączyć potwierdzenia wpłaty wszelkich opłat (za wydanie wz oraz ewentualnego pełnomocnictwa).

Warto opisać na mapie, że jest ona załącznikiem do wniosku (pozwoli to ustrzec się uchybień formalnych we wniosku).

Wycinek zał. graficznego do wniosku o warunki zabudowy

Wycinek załącznika graficznego z naniesionymi granicami terenu inwestycji. Czytaj więcej o oznaczeniach stosowanych w warunkach zabudowy.

Kto wydaje wniosek o warunki zabudowy i ile to kosztuje?

Wniosek wydaje odpowiedni geograficznie urząd gminy (wójt/burmistrz/prezydent). W przypadku lokalizacji terenu na obszarze kilku gmin, odpowiedni będzie wójt/burmistrz/prezydent na którego terytorium znajduje się największa część wnioskowanego terenu.

Decyzję o Warunkach Zabudowy urząd wydaje bezpłatnie - właścicielowi działki. Dla pozostałych wnioskodawców - koszt uzyskania decyzji o WZ wynosi obecnie 107 zł, zaś kosz przeniesienia warunków na nowego wnioskodawcę: 56 zł. Opłatę należy wnieść przelewem na konto urzędu lub w kasie na miejscu.

Po złożeniu wniosku urząd ma w terminie miesiąca wydać odpowiednią decyzję. W przypadku spraw skomplikowanych, termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Krótszy termin przewidziano w przypadku domów do 70 m2 – jeżeli taki metraż domu wynika z wniosku o wz, urząd zobowiązany jest rozpatrzeć go w ciągu 21 dni.

Zobacz nasze projekty domów do 70 m2 powierzchni zabudowy.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że bieg terminu zostaje przerwany gdy urząd swierdzi uchybienia we wniosku oraz w czasie oczekiwania na uzgodnienia innych urzędów (mają one na to zwykle 2 tygodnie). W dodatku jeżeli gmina planuje prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, może dodatkowo zawiesić cały proces na maksymalnie 9 miesięcy (prace muszą jednak faktycznie zostać podjęte uchwałą rady gminy, która powinna być oddana do wglądu publicznego na stronie BIP gminy).

Popularny projekt domu As 9 autorstwa naszej pracowni.

Nasze najpopularniejsze projekty domów

Decyzja o warunkach zabudowy – co zawiera i co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Decyzja o warunkach zabudowy reguluje przynajmniej (zgodnie z rozporządzeniem) takie parametry zabudowy:

1) linie zabudowy;

2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;

3) szerokości elewacji frontowej;

4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;

5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).

Urząd przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy przeprowadza analizę urbanistyczną. Oznacza to tyle, że graniczne gabaryty budynku muszą zostać określone w odniesieniu do zabudowy istniejącej, którą widać na mapie dołączonej do wniosku. Musi to być również zabudowa znajdująca się przy tej samej ulicy, z której wjazd prowadzi na wnioskowany teren. Warto więc czasem załączyć większy niż minimalny kawałek mapy, jeżeli bardziej oddalona zabudowa posiada parametry bardziej odpowiadające naszym oczekiwaniom (kształt dachu, intensywność zabudowy, odległość budynku od drogi itd.). Procedura przeprowadzania owej analizy pozostawia jednak urzędnikom dużą dowolność w interpretacji i mogą oni nie zgodzić się na dostosowanie się do bardziej oddalonej zabudowy. Wiele tutaj zależy od urzędnika, jego podejścia i relacji z petentem oraz po prostu od konkretnej sytuacji.

Słownik pojęć używanych w Warunkach Zabudowy i w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Front działki – odnosi się do części działki od strony drogi, z której znajduje się główny wjazd lub wejście na działkę.

Linia zabudowy – jest to linia wyznaczająca najmniejszą odległość od frontu działki, w jakiej urząd dopuszcza zabudowę. Warto nadmienić, że liczy się ją od ściany głównej bryły budynku. Nie dotyczy ona takich elementów, jak balkony, daszki, okap czy nawet ryzalit albo wysunięty garaż.

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – mowa tutaj o wysokości od poziomu terenu do okapu (jeżeli okap jest od frontu) lub do szczytu budynku (jeżeli ma on dach płaski lub jest zorientowany szczytem w stosunku do krawędzi działki). Nie mylić z wysokością budynku, która zwykle jest większa. W przypadku budynku zorientowango okapem wzdłuż frontu działki, można odczytać tę wysokość np. z przekroju dostępnego w pliku PDF (dla większości naszych projektów- znajduje się poniżej wizualizacji budynku na stronie danego projektu).

 

 

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy – czy jest możliwa?

Często zdarza się, że wydana decyzja o wz nie spełnia oczekiwań inwestora lub jego oczekiwania zmieniły się. W takiej sytuacji niestety nie ma drogi na skróty – należy wystąpić z nowym wnioskiem o warunki zabudowy i liczyć się ze wszystkimi powyżej opisanymi okolicznościami.

Chcesz wiedzieć więcej o tym, czym jest decyzja o wz oraz o dotyczących jej przepisach prawnych? Zapraszamy do lektury artykułu „Kiedy należy wystąpić o Warunki Zabudowy?”.

Przykładowe opracowanie załącznika graficznego do wniosku o warunki zabudowy

Od czego zacząć drogę do własnego domu? Architekt, urzędy, przepisy.
Blog
03 Czerwiec 2023
Początek inwestycji w dom jednorodzinny może wydawać się przytłaczający. Decyzji do podjęcia jest wiele, a procedury urzędowe nie dla każdego są czytelne. Nikt z nas nie chce ulokować oszczędn
Minimalna wysokość pomieszczeń w domu jednorodzinnym
Blog
15 Maj 2023
  Mówiąc o projektach domów jednorodzinnych i aranżacji poszczególnych pomieszczeń, najczęściej skupiamy się przede wszystkim na tym, co znajduje się na ziemi i na wysokości naszego wzro
Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych
Blog
15 Maj 2023
  Budowa domu jednorodzinnego niemal zawsze jest procesem kosztownym i dość skomplikowanym. Wyzwanie to jest tym większe, gdy pod uwagę trzeba wziąć potrzeby osób z niepełnosprawnościami
Ile trwa budowa domu?
Blog
15 Maj 2023
  Powszechnie wiadomo, że budowa domu jednorodzinnego jest inwestycją nie tylko kosztowną, ale też czasochłonną. Każda osoba decydująca się na postawienie domu zdaje sobie sprawę z tego,
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść