Logo

Decyzja o warunkach zabudowy - wzór wniosku i jak je uzyskać?

Kategorie: Prawo

Aktualizacja 28-04-2023

Pisaliśmy już o tym, kiedy potrzebne są warunki zabudowy i do czego one służą. Procedura ich uzyskania nie jest skomplikowana, choć potrafi być czasochłonna i opóźnić tym samym rozpoczęcie budowy. Błędne lub niekompletne wypełnienie wniosku o warunki zabudowy może prowadzić do opóźnienia ich wydania. Należy też uzupełnić go tak, aby dawał jak największe pole manewru (np. na wypadek zmiany wybranego projektu). W poniższym artykule znajdziesz zarówno wzór wniosku o warunki zabudowy, jak i omówienie jego stosowania!

Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu wniosku o warunki zabudowy ?
 

Opisz swoją działkę, my zajmiemy się resztą!

Warunki zabudowy - jak je uzyskać?

Uzyskanie Warunków Zabudowy jest zazwyczaj niezbędne do rozpoczęcia budowy domu – w przypadku braku obowiązującego na danej działce Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Dokument ten wydaje w drodze decyzji odpowiedni organ administracyjny na wniosek dowolnej osoby (nie trzeba być właścicielem działki - choć tylko właściciel może go uzyskać nieodpłatnie).

Jak uzyskać warunki zabudowy?

 1. Określ urząd właściwy do ich wydania.
  Będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta (więc trzeba się udać do urzędu gminy lub urzędu miasta). W przypadku urzędu miasta - wydział urbanistyki może znajdować się w oddzielnej lokalizacji niż główna siedziba urzędu.
 2. Uzyskaj mapę zasadniczą.
  W starostwie powiatowym (wydział geodezji lub podobny) należy zaopatrzyć się w mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000, obejmującą cały teren, na który mają być wydane warunki zabudowy, oraz co najmniej obszar o promieniu trzech szerokości działki – koszt w granicach kilkudziesięciu złotych w zależności od wielkości obszaru.
 3. Wypełnij albo wydrukuj wniosek o warunki zabudowy.
  Oraz nanieś na mapie zasadniczej (a najlepiej jej kopii) teren objęty wnioskiem
  (będąc właścicielem działki, warto w tym momencie zacząć starać się o warunki przyłączy elektrycznych czy wodociągowych – w miarę przyszłych potrzeb).
 4. Złóż wniosek.
  Należy udać się z przygotowanymi dokumentami do odpowiedniego urzędu, o którym była mowa w punkcie pierwszym, gminy/miejskiego i złożyć wniosek. 

Jak wypełnić wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

W tym artykule prezentujemy przykładowy, gotowy wniosek o wydanie warunków zabudowy. Cały problem polega na tym, jak go wypełnić, żeby zwiększyć szansę na uzyskanie korzystnej decyzji – czyli nie zablokować sobie żadnej drogi do budowy wymarzonego domu.

Wniosek do pobrania

Od 2021 roku, zmiana w ustawie o planowaniu przestrzennym zmusza inwestora do skorzystania z ujednoliconego wniosku.

Wniosek o warunki zabudowy można pobrać tutaj (docx).

Wzór wypełnienia z omówieniem

Pobierz wzór wypełnienia warunków zabudowy (dane projektu As 9) (docx)

Kluczowy dla określenia parametrów przyszłej zabudowy jest załącznik B. do wniosku. Ze szczególną uwagą należy wypełnić tabelę określającą takie parametry, jak: szerokość elewacji, liczba kondygnacji, czy wysokość budynku. Jeżeli planujesz budowę według projektu z naszej strony, każdy z parametrów wypełnić według danych widocznych na stronie danego projektu. W razie wątpliwości - na końcu artykułu zawarliśmy słowniczek mniej oczywistych sformułowań występujących w warunkach zabudowy. Zapraszamy również do kontaktu z pracownią - pomożemy wypełnić wniosek pod konkretny budynek. 

Zalacznik B do wniosku o warunki zabudowy

Jak określić parametry we wniosku o warunki zabudowy?

Choć decyzja o WZ ma charakter ogólny – tzn. powinna nałożyć warunki brzegowe dopuszczonej zabudowy, jak robi to MPZP – kształt wniosku kształtuje to, co dokładnie będzie dozwolone. Złota zasada jest taka, że wszystkie wartości powinny zostać podane z jak największym “zapasem”. Tabela we wniosku wymusza podanie wartości minimalnej i maksymalnej dla danego parametru. Najlepszym rozwiązaniem jest takie wypełnienie pól, by widełki były jak największe, a planowany budynek znajdował się w środku podanych wartości minimalnych i maksymalnych. Urzędy wydając decyzję o warunkach zabudowy zwykle akceptują widełki +/- 20% (czyli dla budynku o wysokości 9 m najlepiej byłoby podać przedział: 7,2 - 10,8).

Problematyczny może być też punkt 7 wniosku - charakterystyka inwestycji. Nie każdy wie bowiem, co kryje się pod takimi pojęciami, jak pow. biologicznie czynna. Powierzchnię zabudowy można potraktować podobnie, jak wartości maks/min w załączniku B. Pow. biologicznie czynna minimalnie powinna wynosić 15-20% pow. terenu (rzadko wynosi mniej dla domu jednorodzinnego), zaś maksymalnie - tyle, co pow. terenu pomniejszona o pow. zabudowy. Powierzchnia podlegająca przekształceniu powinna minimalnie wynosić tyle, co pow. zabudowy zaś maksymalnie - nawet cała pow. działki (przekształcenie może dotyczyć różnych działań).

   
Warto zwrócić uwagę na punkty 7.9 i 7.10 Wniosku o uzyskanie warunków zabudowy. Dotyczą one budynków o powierzchni zabudowy do 70 m- które w określonych przypadkach mogą być budowane na zgłoszenie i bez kierownika budowy oraz przy skróconym czasie uzyskania decyzji o WZ (do 21 dni). Jeżeli planujemy inwestycję mieszczącą się w tych ramach, należy zaznaczyć "tak" w odpowiednim polu. W przeciwnym razie urząd będzie rozpatrywał wniosek w normalnym trybie - zarówno procesując warunki zabudowy, jak i później przy pozwoleniu na budowe. 

Poza wypełnieniem wniosku, należy załączyć również część graficzną wniosku.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 – UPZP) określa w art. 52 zakres wniosku o warunki zabudowy.

Należą do niego:

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej(...) obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, iobszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, (...)

- Wystarczy tutaj oznaczyć swoją działkę bardzo wyraźną linią (patrz – grafika w linku na dole artykułu). Zapis o oddziaływaniu inwestycji jest dosyć enigmatyczny, zwłaszcza że punkt dotyczy jednocześnie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przypadku domu jednorodzoinnego można na tym etapie ograniczyć się do oznaczenia obszaru inwestycji i liczyc na ewentualną podpowiedź w gminie.

Co należy złożyć razem z wnioskiem o warunki zabudowy?

Wniosek o warunki zabudowy składany jest w urzędzie gminy. Jeżeli podpisany został on przez pełnomocnika (np. projektanta adaptującego) – musi on posiadać pełnomocnictwo za które w urzędzie trzeba będzie zapłacić 17 zł.

Razem z wnioskiem o warunki zabudowy składa się mapę zasadniczą z naniesionymi na niej granicami inwestycji oraz planowanego zagospodarowania terenu (czyli np. ogólny obrys planowanej zabudowy).

Do wniosku należy też dołączyć potwierdzenia wpłaty wszelkich opłat (za wydanie warunków zabudowy oraz ewentualnego pełnomocnictwa).

Warto opisać na mapie, że jest ona załącznikiem do wniosku (pozwala to ustrzec się uchybień formalnych we wniosku).

Wycinek zał. graficznego do wniosku o warunki zabudowy

Wycinek załącznika graficznego z naniesionymi granicami terenu inwestycji. Czytaj więcej o oznaczeniach stosowanych w warunkach zabudowy.

Kto wydaje wniosek o warunki zabudowy i ile to kosztuje?

Wniosek o warunki zabudowy wydaje odpowiedni geograficznie urząd gminy (wójt/burmistrz/prezydent). W przypadku lokalizacji terenu na obszarze kilku gmin, odpowiedni będzie wójt/burmistrz/prezydent na którego terytorium znajduje się największa część wnioskowanego terenu.

Decyzję o warunkach zabudowy urząd wydaje bezpłatnie - właścicielowi działki. Dla pozostałych wnioskodawców - koszt jej uzyskania wynosi obecnie 107 zł, zaś koszt przeniesienia warunków na nowego wnioskodawcę: 56 zł. Opłatę tę należy wnieść przelewem na konto urzędu lub w kasie na miejscu.

Po złożeniu wniosku urząd ma w terminie miesiąca wydać odpowiednią decyzję. W przypadku spraw skomplikowanych, termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Krótszy termin przewidziano w przypadku domów do 70 m2 – jeżeli taki metraż domu wynika z wniosku o warunki zabudowy, urząd zobowiązany jest rozpatrzyć go w ciągu 21 dni.

Zobacz nasze projekty domów do 70 m2 powierzchni zabudowy.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że bieg terminu zostaje przerwany, gdy urząd stwierdzi uchybienia we wniosku oraz w czasie oczekiwania na uzgodnienia innych urzędów (mają one na to zwykle 2 tygodnie). W dodatku, jeżeli gmina planuje prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, może zawiesić cały proces na maksymalnie 9 miesięcy (prace muszą jednak faktycznie zostać podjęte uchwałą rady gminy, która powinna być oddana do wglądu publicznego na stronie BIP gminy).

Popularny projekt domu As 9 autorstwa naszej pracowni.

 

Decyzja o warunkach zabudowy – co zawiera i co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Decyzja o warunkach zabudowy reguluje przynajmniej (zgodnie z rozporządzeniem) takie parametry zabudowy:

 1. linie zabudowy;
 2. wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;
 3. szerokości elewacji frontowej;
 4. wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;
 5. geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).

Urząd przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy przeprowadza analizę urbanistyczną. Oznacza to, że graniczne gabaryty budynku muszą zostać określone w odniesieniu do zabudowy istniejącej, którą widać na mapie dołączonej do wniosku. Musi to być również zabudowa znajdująca się przy tej samej ulicy, z której wjazd prowadzi na wnioskowany teren. Warto więc czasem załączyć większy niż minimalny kawałek mapy, jeżeli bardziej oddalona zabudowa posiada parametry bardziej odpowiadające naszym oczekiwaniom (kształt dachu, intensywność zabudowy, odległość budynku od drogi itd.). Procedura przeprowadzania owej analizy pozostawia jednak urzędnikom dużą dowolność w interpretacji i mogą oni nie zgodzić się na dostosowanie się do bardziej oddalonej zabudowy. Wiele tutaj zależy od urzędnika, jego podejścia i relacji z petentem oraz po prostu od konkretnej sytuacji.

Słownik pojęć używanych w warunkach zabudowy i w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Front działki – odnosi się do części działki od strony drogi, z której znajduje się główny wjazd lub wejście na działkę.

Linia zabudowy – jest to linia wyznaczająca najmniejszą odległość od frontu działki, w jakiej urząd dopuszcza zabudowę. Liczy się ją od ściany głównej bryły budynku. Nie dotyczy ona takich elementów, jak balkony, daszki, okap czy nawet ryzalit albo wysunięty garaż.


Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – mowa tutaj o wysokości od poziomu terenu do okapu (jeżeli okap jest od frontu) lub do szczytu budynku (jeżeli ma on dach płaski lub jest zorientowany szczytem w stosunku do krawędzi działki). Nie mylić z wysokością budynku, która zwykle jest większa. W przypadku budynku zorientowango okapem wzdłuż frontu działki, można odczytać tę wysokość np. z przekroju dostępnego w pliku PDF (dla większości naszych projektów- znajduje się poniżej wizualizacji budynku na stronie danego projektu).

 

 

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy – czy jest możliwa?

Często zdarza się, że wydana decyzja o warunki zabudowy nie spełnia oczekiwań inwestora lub zmieniły się jego oczekiwania. W takiej sytuacji niestety nie ma drogi na skróty – należy wystąpić z nowym wnioskiem o warunki zabudowy i liczyć się ze wszystkimi wyżej opisanymi okolicznościami.

Chcesz wiedzieć więcej o tym, czym jest decyzja o warunkach zabudowy oraz o dotyczących jej przepisach prawnych? Zapraszamy do lektury artykułu „Kiedy należy wystąpić o Warunki Zabudowy?”.

Przykładowe opracowanie załącznika graficznego do wniosku o warunki zabudowy

Wyjątkowe projekty domów szeregowych
Blog
17 Maj 2024
Szukają Państwo idealnego projektu domu, który wpisze się w państwa życie? A może zastanawiają się, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na dom szeregowy? Jeżeli na którekolwiek z pytań o
Duży dom, czyli kiedy warto wybrać projekt domu dwupokoleniowego?
Blog
22 Kwiecień 2024
W dzisiejszych czasach coraz więcej rodzin zastanawia się nad wyborem domu, który będzie odpowiadał ich zmieniającym się potrzebom i stylowi życia. Mimo że projekt domów dwupokoleniowych nie
Projekty domów z piwnicą, czyli jak wybrać najlepszy?
Blog
11 Kwiecień 2024
Marzenia o własnym domu często zawierają w sobie wiele elementów: piękną architekturę, wygodne przestrzenie życiowe i oczywiście, funkcjonalność.  Obojętnie od naszej wizji, piwnica moż
Domek letniskowy, czy warto? Projekty domków letniskowych
Blog
01 Kwiecień 2024
Domy letniskowe, od zawsze były symbolem letnich wakacji, relaksu i spokoju a obecnie coraz częściej stają się obiektem zainteresowania inwestorów poszukujących zarówno spersonalizowanego mi
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść