Logo

Co warto wiedzieć o nowej ustawie śmieciowej?

Kategorie: Prawo

Nowe przepisy, dotyczące wywozu śmieci wejdą w życie 1 lipca 2013 r. Zgodnie ze zmianami, to gminy przejmują wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem odpadami komunalnymi.

Obecne umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie. Dlatego właściciele nieruchomości, którzy mają podpisane umowy na odbiór śmieci powinni je rozwiązać. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, że od połowy roku będą musieli zapłacić podwójnie - gminie i firmie, z którą mają podpisaną umowę. Należy w swoim urzędzie gminy dowiedzieć się, kiedy dokładnie zacznie funkcjonować nowy system odbioru śmieci i sprawdzić w swojej umowie z firmą warunki jej wypowiedzenia. Biorąc pod uwagę te dwa terminy, należy w odpowiednim czasie rozwiązać dotychczasową umowę z firmą.

Gdy system już ruszy, rozwiąż umowę z firmą, która wywoziła Twoje śmieci.

Pamiętaj, że będzie obowiązywał Cię zapisany w umowie okres jej wypowiedzenia. Jeśli jesteś mieszkańcem domu jednorodzinnego, gmina poinformuje Cię, czy zapewni pojemniki na śmieci.

Jeśli Twoja gmina będzie naliczać stawkę za wywóz śmieci - mimo iż system nie będzie działał - musisz wnosić do gminnej kasy także tę opłatę. Zachowaj wszystkie faktury od firmy wywozowej! Będą one stanowić podstawę do ubiegania się o zwrot Twoich pieniędzy od gminy. Aby odzyskać swoje pieniądze, musisz napisać do gminy oficjalne pismo o zwrot kosztów związanych z koniecznością zawarcia po 1 lipca umowy z firmą wywozową. Powinieneś w nim wskazać kwotę, której zwrotu się domagasz, podstawę prawną - czyli art. 6s Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 poz. 391, ze zm.), oraz podstawę faktyczną, czyli opis całej sytuacji związanej z opóźnionym uruchomieniem gminnego systemu wywozu śmieci. Do pisma musisz załączyć kopie wszystkich opłaconych po 1 lipca faktur od firmy wywozowej.

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

Podstawowy sposób segregacji śmieci to oddzielanie makulatury, plastiku, szkła bezbarwnego i kolorowego.

Jeżeli pojemnik na śmieci nie jest stosownie opisany, kieruj się następującymi zasadami:

Pojemnik niebieski, makulatura: gazety, papier biurowy, opakowania z papieru, kartonu i tektury
Pojemnik żółty, plastik: puste butelki typu PET, opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku.
Pojemnik biały, szkło bezbarwne: bezbarwne butelki i słoiki bez nakrętek
Pojemnik zielony, szkło kolorowe: kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek

Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD.

Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów.

Zasady dotyczące wywozu odbioru śmieci znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy. Powinny być w nim informacje o:
prowadzeniu punktów zbiórki następujących odpadów: przeterminowanych leków i chemikaliów, wyczerpanych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie,
częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?


Jest to dokument, w którym zadeklarujesz, czy będziesz segregować śmieci czy nie. Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się na sortowanie odpadów, zapłacisz niższą stawkę!
W deklaracji trzeba również podać informacje, które pozwolą gminie ustalić wysokość opłaty w przypadku każdego gospodarstwa domowego (np. jeśli gmina wybierze sposób naliczania opłaty od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, należy podać tę informację). Dokument można złożyć drogą elektroniczną.
Pamiętaj, niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku lub podasz nieprawdziwe informacje, wójt, burmistrz lub prezydent określi wysokość opłaty za wywóz śmieci, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Deklarację o wysokości opłat oraz informacje o tym, jak ją wypełnić i złożyć dostarczy Ci gmina.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść