Logo

Dofinansowania i dotacje na budowę domu 2023 - programy dopłat

Rosnąca liczba regulacji, ceny energii oraz coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa. To wszystko czynniki, które powodują że jako inwestorzy oraz właściciele domów jednorodzinnych decydujemy się coraz częściej na ponoszenie zwiększonych kosztów na instalacje oraz docieplenie budynku. Choć instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła czy nawet zbiornik retencyjny na wodę mogą zmniejszyć wpływ budynku na przyrodę oraz nasze rachunki - wiążą się ze sporymi kosztami inwestycyjnymi. Zobacz kompletną listę programów dotacji i dofinansowań, na które może liczyć inwestor lub właściciel domu jednorodzinnego w bieżącym roku. 

Skocz do:

Program Moje Ciepło 2023 - dofinansowania pomp ciepła w nowych domach.
Program Mój Prąd 2023 - dofinansowanie do fotowoltaiki., pomp ciepła oraz wielu innych urządzeń grzewczych.
Program Moja Woda - dofinansowanie do oczek wodnych, zbiorników retencyjnych, tarasów zielonych.
Program Czyste Powietrze - dofinansowania do termomodernizacji i wymiany pieca w istniejących (niekoniecznie starych!) budynkach.
Ulga Termomodernizacyjna - zwolnienie z podatku dla osób fizycznych.

Z jakich dotacji może skorzystać inwestor budujący nowy dom w 2023? 

Poniższa tabela prezentuje skrótowo przekrój urządzeń oraz prac budowlanych, które są objęte rządowymi dofinansowaniami. Jak uzyskać maksymalną kwotę dotacji na urządzenia typu pompa ciepła / fotowoltaika / rekuperacja? 

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku nowego budynku, możliwe jest połączenie kilku dotacji na wiele urządzeń. Każdy program zastrzega jednak brak możliwości uzyskania dotacji na tę samą instalację więcej niż raz. Choć pozornie najwyższe kwoty dotacji dostępne są w programie Czyste Powietrze, to program ten narzuca kryteria dochodowe oraz skierowany jest do inwestorów wymieniających istniejącej instalacje. Oznacza to, że w wielu przypadkach inwestor nie będzie mógł skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania.

Moje Ciepło 2023 - program. Dofinansowanie do pomp ciepła w nowych domach 

Program “Moje Ciepło”, skierowany do inwestorów budujących nowe domy jednorodzinne, pozwala uzyskać dofinansowanie w postaci zwrotu części poniesionych środków na instalację pompy ciepła w budynku. “Moje Ciepło” obowiązuje od  29.04.2022, planowo do 31.12.2026. Obecnie prowadzony jest nabór w trybie ciągłym

Dofinansowanie do pompy ciepła w formie dotacji do 30% lub 45% kosztów (nie więcej, niż 21 tys. złotych) - w zależności od rodzaju urządzenia oraz od tego, czy posiadamy kartę dużej rodziny. 
Moje Ciepło to program najprostszy z opisanych, najprościej też uzyskać w nim dotację. Narzuca najmniej wariantów i ograniczeń, jednak wysokość dofinansowania jest niższa, niż np. w programie “Czyste Powietrze”.


“Moje Ciepło” - na co można uzyskać dofinansowanie?

Pompa ciepła gruntowa

Dotacja:

 • do 30% udziału w kosztach kwalifikowanych
 • do 45% udziału w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny
 •  nie więcej niż 21 000 zł.

Pompa ciepła powietrzna – typu powietrze- powietrze w systemie centralnym 

Dotacja:

 • do 30% udziału w kosztach kwalifikowanych 
 • do 45% udziału w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny 
 • ale nie więcej, niż 7 000 zł.

Pompa ciepła powietrzna – typu powietrze- woda w systemie centralnym

Dotacja: 

 • 30% udziału w kosztach kwalifikowanych
 •  do 45% udziału w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny
 •  nie więcej niż 7 000 zł.  

“Moje Ciepło” - Kto może skorzystać z programu? Warunki programu. 

Beneficjentem programu może zostać właściciel lub współwłaściciel budynku jednorodzinnego, jeżeli na dzień składania wniosku:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zg. z przepisami pr. budowlane); 
 • złożono wyżej wymienione dokumenty po terminie podanym w aktualnym regulaminie programu;
 • beneficjent musi być wskazany w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku, a także na fakturze lub dokumencie księgowym wystawionym przez sprzedawcę urządzenia/instalatora; 
 • wymagane jest posiadanie charakterystyki lub świadectwa charakterystyki energetycznej budynku z której wynika, że zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku (współczynnik Ep) nie przekracza 55 (kWh/m2)/rok;
 • instalacja dofinansowana w programie “Moje Ciepło” uniemożliwia uzyskanie na nią dotacji z programu “Czyste Powietrze”.
 

Starasz się o dofinansowanie z programu Moje Ciepło? Zamów świadectwo lub charakterystykę w Domowych Klimatach!

Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła w programie “Moje Ciepło”? 

Wniosek składany jest w wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem: https://mojecieplo.gov.pl/ . Wnioski obsługuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Tam również można znaleźć aktualną listę niezbędnych załączników. Należy wypełnić je bardzo pieczołowicie, gdyż niepełny wniosek opóźni procedurę rozpatrywania.

Po pozytywnym rozpatrzeniu i dostarczeniu informacji wnioskodawcy, NFOŚiGW nawiązuje umowę z wnioskodawcą. Daje ona gwarancję refundacji środków. 
Dofinansowanie można uzyskać tylko na instalację, które zostały kupione, zainstalowane i opłacone przed dniem składania wniosku.

Do wniosku należy dołączyć: 

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy (skan) 
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy/dec. o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli dotyczy);
 • charakterystykę energetyczną lub świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ;
 • protokół odbioru (zał. nr 2 do Programu);
 • fakturę lub dokument księgowy od wykonawcy;
 • potwierdzenie dokonania płatności;
 • oświadczenie o posiadaniu zgód współwłaścicieli budynku ;
 • inne oświadczenia (jeśli dotyczą) - więcej na stronie: https://mojecieplo.gov.pl/o-programie/#terminy-i-forma-skladania-wnioskow

Jak długo trzeba czekać na uzyskanie dofinansowania z programu “Moje Ciepło”?

Po złożeniu wniosku, NFOŚiGW w terminie 3 dni rejestruje wniosek i ma 60 dni na jego ocenę. Po tym terminie, w razie braku wezwania do uzupełnienia, Fundusz przeznacza kolejne 20 dni (kalendarzowych) na kontrolę prawidłowości wykonanej przez siebie oceny. 

Do tych terminów należy doliczyć czas, który przeznaczymy na ewentualną korektę wniosku. Natomiast terminu realnej wypłaty środków nie przewidziano w regulaminie.  

Przydatne linki: 

Program i regulamin programu:
https://mojecieplo.gov.pl/wp-content/uploads/2022/09/Program_Priorytetowy_Moje_Cieplo.pdf

Generator wniosków online (gwd):
https://gwd.nfosigw.gov.pl/

“Mój Prąd 5.0” - program dofinansowań do fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła 2023

 

Program “Mój Prąd” skierowany jest do właścicieli domów (istniejących lub budowanych), którzy instalują nową lub rozbudowują instalację fotowoltaiczną (również o dodatkowe urządzenia!). Co ciekawe, program w każdej kolejnej edycji rozszerzał pulę środków, limity ale także katalog urządzeń, na które można uzyskać dofinansowanie. To już nie tylko dopłaty do fotowoltaiki. W obecnej, 5. odsłonie programu, która rozpoczęła się 22.04.2023 są nim objęte zarówno instalacje fotowoltaiczne, jak i magazyny ciepła, energii elektrycznej, pompy ciepła (różne), systemy zarządzania energią HEMS/EMS oraz kolektory słoneczne. 

“Mój Prąd” - Kto i do kiedy może skorzystać z programu? 

Dofinansowanie na fotowoltaikę i inne urządzenia może dostać każdy, kto posiada umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej. Regulamin programu dzieli uprawnionych do dopłat na trzy grupy: 

 1. Grantobiorców, którzy nie korzystali dotychczas z dofinansowań na instalację PV i rozliczają się w systemie net-billing
 2. Grantobiorców, którzy nie korzystali dotychczas z dofinansowań na instalację PV i rozliczają się w systemie net-metering pod warunkiem zmiany systemu rozliczania na net-billing.
 3. Grantobiorców, którzy korzystali już z dotacji na fotowoltaikę, ale chcą uzyskać dotację na dodatkowe urządzenie (np. dodatkowe panele PV lub nowe, nieobjęte wcześniejszymi dofinansowaniami) - pod warunkiem:
  1. zmiany system rozliczania na net-billing;
  2. budowy i zakończenia już dofinansowanej części instalacji w okresie od 1.02.2020.

Co oznacza system rozliczania net-metering oraz net-billing?

W tym miejscu warto wspomnieć, czym jest system rozliczania net-billing oraz net-metering. Otóż kilka lat temu możliwe było nawiązanie umowy kompleksowej z dostawcą energii, która pozwalała zmniejszyć koszt energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowymi o 80% energii wprowadzonej do sieci (niezależnie od jej ceny). System ten nazywany jest net-metering.

Wkrótce potem jednak (od 1.04.2022) ustawodawca zmienił zdanie i wprowadził nowy system rozliczeń, net-billing. Pozwala on, w ramach umowy kompleksowej na “sprzedaż” energii wyprodukowanej i nieskonsumowanej po rynkowej cenie hurtowej, by później o uzyskaną w ten sposób kwotę zmniejszyć rachunki za energię pobraną z sieci.

“Mój Prąd” - wysokość dofinansowania i zasady programu.

Maksymalna wysokość dofinansowania stanowi do 50% kosztów kwalifikowanych, wymienionych w programie. Mój Prąd to obecnie nie tylko dotacja na fotowoltaikę - ale również na inne urządzenia grzewcze i elektryczne, w tym pompy ciepła.
Poniższa tabela obrazuje, jak obecnie (5. edycja programu Mój Prąd w roku 2023) kształtują się poziomy dopłat do fotowoltaiki w zależności od grupy grantobiorców.

Mój Prąd - maksymalne kwoty dotacji na prąd i ogrzewanie

Rodzaj instalacji

Koszty kwalifikowane

Maksymalna kwota dotacji

Instalacje PV 2-10 kW

Zakup/montaż paneli PV, inwertera oraz innych podzespołów

6000 zł (tylko grantobiorcy z I i II kategorii)

Instalacje PV 2-10 kW + inne urządzenia z punktów niżej

Zakup/montaż paneli PV, inwertera* /mikroinwerterów oraz innych podzespołów wchodzących w skład kompletnej mikroinstalacji

7000 zł /

3000 zł dla grantobiorców z III kategorii

Magazyn ciepła

zakup/montaż

5 000 zł

Pompy ciepła gruntowe - grunt/woda, woda/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++ w temp. 55°C

Zakup/montaż kompletnej pompy ciepła z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym lub cwu (albo oba)

28 500 zł

Pompy ciepła powietrze / woda  o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++ w temp. 55°C

j.w.

19 400 zł

Pompy ciepła powietrze/woda

j.w.

12 600 zł

Pompy ciepła powietrze/powietrze

j.w.

4 400 zł

Magazyn energii elektrycznej o poj. 2 kWh

zakup/montaż

16 000 zł

System zarządzania energią HEMS/EMS

zakup/montaż

3 000 zł

Kolektory słoneczne c.w.u.: 1 - 50 szt. / 0,5-30 m2

zakup/montaż

3 500 zł

Maksymalna kwota dotacji wynosi 58000 zł dla jednego PPE. Można zgłosić tylko jeden element z każdej grupy kosztów, opisanych w załączniku do programu.  

 

Jak uzyskać dofinansowanie w programie “Mój Prąd”? 

Wniosek do programu “Mój Prąd 5.0” można składać wyłącznie drogą elektroniczną w NFOŚiGW, pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wcześniej należy jednak przygotować wymagane dokumenty, które wypisane zostały na stronie programu. Warto zwrócić uwagę na regulamin składania wniosków do programu Mój Prąd, który opisuje dokładnie procedurę ich przetwarzania. Wnioski można składać w trybie ciągłym w terminie do 31.12.2023 roku lub do wyczerpania środków programu. Kolejne edycje programu Mój Prąd nie zostały zapowiedziane w czasie pisania tego artykułu.

 

“Moja Woda 2023” - program dofinansowań do instalacji zatrzymującej wodę opadową i/lub roztopową

Program “Moja Woda” skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i dotyczy uzyskania dotacji o maksymalnej kwocie 5000 zł na różnorakie instalacje retencjonowania wody. Możliwe jest dofinansowanie do oczka wodnego, zbiornika na deszczówkę, ale także zielonych dachów oraz instalacji towarzyszących. Ponieważ to jedyny program dotacji obejmujący tego typu instalacje - sprawa skorzystania z niego jest dosyć prosta. Wielkość instalacji można oszacować dzięki dostępnemu publicznie kalkulatorowi wody deszczowej. Pozwoli on oszacować, jak dużej instalacji potrzebujesz.

“Moja Woda” - na co można uzyskać dofinansowanie? Dofinansowanie oczek wodnych, zbiorników retencyjnych i nie tylko 

Dotacja z programu “Moja Woda” w roku 2023 obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji: 

 
 1. Do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (dotacja na łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe – bez orynnowania),
 2. do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (dotacja na “oczka wodne”, zbiorniki retencyjne podziemne, zbiorniki naziemne),
 3. do retencjonowana wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. dotacja na rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń),
 4. do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa – bez kosztów nasadzeń),
 5. do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej/roztopowej).
 

Maksymalna kwota dotacji to 5000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 roku na zakup, montaż i uruchomienie instalacji na jedno przedsięwzięcie (dom jednorodzinny). 

“Moja Woda” - Kto może skorzystać z programu? 

Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się lub jest budowany lub planowany budynek mieszkalny jednorodzinny , o ile:

 • na daną nieruchomość nie została na niego uzyskana dotacja z programu Moja Woda;
 • sumaryczna kwota wszystkich dotacji na wnioskowaną instalację z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW nie przekroczy 100% kosztu instalacji;
 • budynek planowany lub w trakcie budowy zostanie oddany do użytkowania przed wypłaceniem dotacji z programu “Moja Woda”;
 

Jak uzyskać dofinansowanie w programie “Moja Woda”? 

Należy zarejestrować się lub zalogować na portalu beneficjenta WFOŚiGW odpowiedniego województwa. Tam będzie można pobrać wniosek w formacie PDF, który należy wypełnić i przesłać do WFOŚiGW za pomocą “Skrzynki podawczej - PDF” na portalu beneficjenta. Dopiero wtedy można złożyć go ostatecznie w jednej z następujących form: 

 • fizycznie w Biurze Podawczym WFOŚiGW;
 • elektronicznie przez ePUAP wraz z wymaganymi podpisami.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu ostatecznej wersji wniosku. Dopuszcza się 2-krotne skorygowanie wniosku oraz 1 prośbę o ponowne rozpatrzenie w razie negatywnej decyzji. Można też składać wniosek wielokrotnie.

Dotacja powinna wpłynąć na konto bankowe beneficjenta nie później, niż do dnia 31.12.2024, ale maksymalnie do 12 miesięcy od podjęcie decyzji o dofinansowaniu przez WFOŚiGW.

 

Dotacje i dofinansowanie dla istniejących budynków - programy - Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna

 

Poniżej znajdują się informacje na temat powszechnie dostępnych programów dopłat i dotacji do remontów, termomodernizacji i wymiany instalacji w domach jednorodzinnych, dostępnych w roku 2023.

Czyste Powietrze - program dopłat do termomodernizacji domów.

Największy obecnie program rządowy, pozwalający na dofinansowanie remontu związanego z termomodernizacją istniejącego domu. Program dotacji obejmuje pokrycie nawet 100% kosztów częściowej lub kompleksowej termomodernizacji - docieplenie budynku jednorodzinnego, zmianę systemu ogrzewania (pompy ciepła, piece gazowe, na pellet itp), inne zmiany instalacyjne (np. rekuperacja). Ma jeden haczyk - poziom dofinansowania ograniczony jest poziomem dochodów w gospodarstwie domowym.

Program dotacji “Czyste Powietrze” prowadzony jest od 2018 roku, zaś zakończenie przyznawania dofinansowań planowane jest na grudzień roku 2027. Skierowany jest do właścicieli istniejących domów jednorodzinnych oraz właścicieli wyodrębnionych w nich mieszkań (zgodnie z prawem, w budynku jednorodzinnym mogą znajdować się dwa lokale) z założoną księgą wieczystą.  Od stycznia 2023 obowiązują nowe, większe kwoty dofinansowań.

Choć o programie “Czyste Powietrze” często mówi się w kontekście dopłat do remontu starego domu, w wielu przypadkach może objąć nawet budynki, których budowa zakończona została w tym roku. 

Podstawą do określenia maksymalnej wysokości dofinansowań jest audyt energetyczny budynku. Żeby uzyskać maksymalną kwotę dofinansowań, należy przeprowadzić tzw. kompleksową termomodernizację, czyli wykazać poprawę termoizolacyjności budynku, spełniając jeden z poniższych warunków:

 • a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
 • b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

Więcej na temat limitów dofinansowań i objętych nim urządzeń znajdziesz w tabeli poniżej.

 

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne oraz prowadzące działalność gospodarczą o rocznym dochodzie do 135 tys. złotych. Możliwe jest uzyskanie dotacji maksymalnie dwa razy - na różne działania termomodernizacyjne. UWAGA - nie można otrzymać dotacji na urządzenia, które były już dotowane z innych programów (np. Moje Ciepło). Skorzystanie z dotacji na pompę ciepła z programu Moje Ciepło czy Mój Prąd nie dyskwalifikuje jednak z możliwości skorzystania z programu Czyste Powietrze na inne urządzenia i działania termomodernizacyjne. 

 

Program zakłada 3 poziomy dofinansowania, w zależności od dochodów gospodarstwa domowego. 

Można uzyskać dofinansowanie maksymalnie w kwocie 135 tys. złotych finansujące nawet 100% kosztów kwalifikowanych brutto (tylko koszty wymienione w programie), na przedsięwzięcia związane z:

 • wymianą kotła na paliwo stałe na inne (najwyższe dotacje na pompy ciepła);
 • realizacją instalacji fotowoltaicznej i/lub wentylacji mechanicznej z rekuperacją;
 • dociepleniem przegród zewnętrznych (ściany, podłoga, dach oraz stolarka okienno-drzwiowa).

Wysokość dofinansowania zależna jest od dochodów gospodarstwa, a w przypadku kompleksowej termomodernizacji również od wyników audytu energetycznego.

 

Kryteria dochodowe podzielono na 3 “części” (każda "część" oznacza grupę grantobiorców w danym przedziale dochodowym) (program “Czyste Powietrze”, stan na kwiecień 2023):

Część 1  - Standardowy poziom dofinansowania

Osoby o dochodzie rocznym do 135 tys. złotych

Część 2 - Podwyższony poziom dofinansowania

Osoba o dochodzie miesięcznym:

do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym

lub

2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Część 3 - Najwyższy poziom dofinansowania

Osoba o dochodzie miesięcznym:

do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

lub

1260 zł w jednoosobowym*

*lub posiadającej ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

“Czyste Powietrze” - na co można uzyskać dotację? Warunki programu. 

Maksymalne kwoty dofinansowań na wybrane urządzenia w programie Czyste Powietrze (od 3.01.2023)

Urządzenie

Maksymalna kwota dotacji (maks. kwota / maks. część kosztu dofinansowania)

 

I część (poz. standardowy)

II część (poz. podwyższony)

III część (poz. najwyższy)

Audyt energetyczny

1200 zł / 100%

1200 zł / 100%

1200 zł / 100%

Pompa ciepła powietrze/woda

12 600 zł / 40%

22 000 / 70%

31 500 / 100%

Pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej kl. energetycznej (A+, grzanie do min. 55 °C)

19 400 zł / 40%

28 100 / 80%

35 200 / 100%

Pompa ciepła powietrze/powietrze

4 400 zł / 40%

7 800 zł / 70%

11 100 zł / 100%

Pompa ciepła gruntowa o podwyższonej kl. energetycznej (A++, grzanie do min. 55 °C)

28 000 / 55%

40 700 / 80%

50 900 zł / 100%

Kocioł gazowy kondensacyjny

6 100 zł / 40%

10 700 zł / 70%

15 300 zł / 100%

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe/zbiornik na az, inst. wewn. kocioł, opłata przyłączeniowa

8 300 zł / 45%

13 900 zł / 70%

18 500 zł / 100%

Kocioł na pellet drzewny

5 600 zł / 40%

9 700 zł / 70%

13 900zł / 100%

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

9 100 / 45%

14 300 / 70%

20 400 zł / 100%

Ogrzewanie elektryczne

5 600 zł / 40%

9 700 zł / 70%

13 900 zł / 100%

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

6 700 / 40%

11 700 zł / 70%

16 700 zł / 100%

Mikroinstalacja PV

6 000 zł / 40%

9 000 zł / 70%

15 500 zł / 100%

Ocieplenie przegród budowlanych

n.d. / 50%

n.d. / 75%

n.d. / 100%

Stolarka okienna/drzwiowa (pom. ogrzewane), Umin = 0.9 kWh/m2/rok

n.d. / 40%

n.d. / 70%

n.d. / 100%

Pozostałe instalacje, które można zakwalifikować do dofinansowania w programie Czyste Powietrze

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł zgazowujący drewno, ogrzewanie, instalacje centralnego ogrzewania, bramy garażowe

Więcej szczegółów pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Kalkulator wysokości dofinansowania: http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/

Maksymalna sumaryczna kwota dotacji w programie “Czyste Powietrze”

I część - standardowy stopień dofinansowania

II część - podwyższony stopień dofinansowania

III część - najwyższy stopień dofinansowania

I opcja - zamiana źr. ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła powietrze - woda lub gruntowej do ogrzewania i cwu

z kompleksową termomodernizacją

66 000 zł (z instalacją PV)

60 000 zł (bez instalacji PV)

99 000 zł (z instalacją PV)

90 000 zł (bez instalacji PV)

135 000 zł (z instalacją PV)

120 000 zł (bez instalacji PV)

I opcja - zamiana źr. ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła powietrze - woda lub gruntowej do ogrzewania i cwu

bez kompleksowej termomodernizacji

41 000 zł (z instalacją PV)

35 000 zł (bez instalacji PV)

59 000 zł (z instalacją PV)

50 000 zł (bez instalacji PV)

79 000 zł (z instalacją PV)

70 000 zł (bez instalacji PV)

II opcja - zamiana źr. ciepła na inne, niż w opcji I

z kompleksową termomodernizacją

56 000 zł (z instalacją PV)

50 000 zł (bez instalacji PV)

81 000 zł (z instalacją PV)

72 000 zł (bez instalacji PV)

115 000 zł (z instalacją PV)

100 000 zł (bez instalacji PV)

II opcja - zamiana źr. ciepła na inne, niż w opcji I bez kompleksowej termomodernizacji

31 000 zł (z instalacją PV)

25 000 zł (bez instalacji PV)

41 000 zł (z instalacją PV)

32 000 zł (bez instalacji PV)

59 000 zł (z instalacją PV)

50 000 zł (bez instalacji PV)

III opcja - zakup i montaż rekuperacji / termomodernizacja przegród budowlanych/stolarki

z kompleksową termomodernizacją

33 000 zł

48 000 zł

70 000 zł

III opcja - zakup i montaż rekuperacji / termomodernizacja przegród budowlanych/stolarki

bez kompleksowej termomodernizacji

13 000 zł

25 000 zł

40 000 zł

Dodatkowo w każdej opcji można uzyskać dopłatę do 1,2 tys. zł na audyt energetyczny.

Czyste Powietrze - forma dofinansowania

W programie Czyste Powietrze przewidziano trzy formy dofinansowania:

- formę dotacji (wnioski składane do WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej), okres realizacji dofinansowania - do 30. miesięcy od dnia złożenia wniosku.

- formę dotacji z prefinansowaniem (do 50% kosztów jest prefinansowanych); wnioski obsługuje WFOŚiGW, okres realizacji dofinansowania - do 18. miesięcy od dnia złożenia wniosku.

- dotacji na rzecz spłaty kredytu (obsługiwanej przez banki), okres realizacji dofinansowania od 6 miesięcy przed, do 18 miesięcy po złożeniu wniosku.

Jak uzyskać dofinansowanie w programie “Czyste Powietrze”? 

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Wniosek można złożyć online z użyciem profilu zaufanego lub fizycznie w oddziale WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej). Lista instytucji znajduje się pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/wfosigw/ albo w banku biorącym udział w programie. 

Do wniosku należy dołączyć między innymi księgę wieczystą (bez niej nie uzyskamy finansowania).
Przed złożeniem wniosku warto przeczytać regulamin składania i rozpatrywania wniosków programu “Czyste Powietrze”. Program zakłada przekazanie pieniędzy maksymalnie w ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Niestety, terminy te bywają w praktyce znacznie dłuższe.

Najkompletniejsze informacje znajdziesz pod linkami (dostęp 11.05.2023):

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze - informacje ogólne
https://czystepowietrze.gov.pl/od-czego-zaczac/ - informacje wprowadzające na stronie programu;
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania - skrótowe informacje o wniosku i wszystkich formach dofinansowania;

Ulga Termomodernizacyjna - ulga podatkowa na termomodernizację istniejących budynków mieszkalnych. 

Ulga Termomodernizacyjna nie jest formą dotacji, jednak pozwala realnie zmniejszyć koszty budowy poprzez odliczenie niektórych kosztów (brutto) od podstawy opodatkowania. Ulga Termomodernizacyjna obowiązuje od 2019 roku i dotyczy jedynie właścicieli oraz współwłaścicieli istniejących domów jednorodzinnych, którzy decydują się na poprawę efektywności energetycznej budynku. Nie zostały określone warunki efektywności termomodernizacji, powstał jedynie katalog objętych programem materiałów i prac. 

Program łączy się z innymi programami dotacji, jednak ulgę można uzyskać jedynie na część kosztów niefinansowanych z NFOŚiGW lub WFOŚiGW. A zatem zwróci on szczególną uwagę osób dużo zarabiających (które uzyskają najniższe kwoty dofinansowań z programu “Czyste Powietrze” oraz posiadają największą “bazę” do odliczania). 

“Ulga Termomodernizacyjna” - na co można uzyskać odliczenie? 

Poniżej znajduje się lista materiałów budowlanych wraz z usługami, które można odliczyć w ramach programu “Ulga Termomodernizacyjna”. Objęte Ulgą są wydatki z datą na fakturze po 1 stycznia 2019. 

Materiały dociepleniowe (wełna, styropian, pianki) lub przeciwwilgociowe

Węzeł cieplny + programator

Kocioł gazowy + sterowanie, armatura, przewód spalinowy

Kocioł olejowy kondensacyjny + sterowanie, armatura, przewód spalinowy

Zbiornik na gaz/olej

Kocioł do biomasy (niektóre)

Przyłącze do sieci ciepłowniczej/gazowej

Materiały budowlane wchodzące w skład: inst. grzewczej, przygotowania c.w.u., systemu ogrzewania elektrycznego

Pompa ciepła wraz z osprzętem

Kolektor słoneczny + osprzęt

Ogniwa PV + osprzęt

Stolarka okienno-drzwiowa (w tym okna dachowe i bramy garażowe oraz osprzęt)

Wentylacja mechaniczna + niezbędne materiały budowlane

Audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięcia i analiza termograficzna budynku

Dokumentacja projektowa prac termomodernizacyjnych

Prace instalacyjne, dociepleniowe, demontaż starego pieca oraz inne ekspertyzy wykazane na liście

 

Kompletną listę można sprawdzić pod adresem : https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Lub w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489);

Kto może skorzystać z programu?

Ze zwolnienia z podatku mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych (również w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), rozliczający się według skali podatkowej lub według jednolitej stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.. W Uldze Termomodernizacyjnej występuje limit środków na podatnika, które mogą zostać odliczone od podatku. Obecnie wynosi on 56 000 zł. W przypadku współwłaścicieli limity te łączą się, choć nie można dwa razy rozliczyć tych samych środków. Podstawą do ustalenia prawa i wysokości środków zwolnionych są faktury od wykonawców. 

Jak i kiedy należy dokonać odliczenia w programie “Ulga Termomodernizacyjna”? 

Odliczenia dokonuje się na odpowiednim PIT (36,36L,37,28) w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy. W sytuacji, gdy kwota nie nie miałaby pokrycia w rocznych dochodach podatnik, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach (maks. przez 6 lat, licząc od końca roku dochodowego w którym poniesiono pierwszy wydatek). 

Ważny warunek - całe przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie może trwać dłużej, niż 3 lata (licząc według dat sprzedaży widocznych na fakturach sprzedaży). Ulga obejmuje koszty brutto, czyli z uwzględnieniem podatku VAT.

 

Programy lokalne (gminne)

Dotacji na instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła można również szukać w gminie. Informacje o nich znajdziesz w swoim urzędzie gminy, na jej stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji Publicznych. Często programy te dotyczą specyficznej sytuacji (np. tylko wymiana kotła na paliwo stałe) lub tylko określonej grupy (np. rolnicy). Gminy uprawnione są do dystrybucji dodatkowych środków w ramach programu “Czyste Powietrze”.

Projekty domów z możliwością adaptacji poddasza – jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń w swoim domu?
Blog
28 Czerwiec 2024
Marzenie o własnym domu towarzyszy nam przez całe życie. Własne cztery kąty to nie tylko przestrzeń do życia, ale także miejsce, gdzie realizujemy swoje pasje, spędzamy czas z rodziną i odpo
Projekt domu jednorodzinnego, czyli o czym należy pamiętać przed jego zakupem?
Blog
13 Czerwiec 2024
Własny dom jednorodzinny to marzenie wielu osób. Każdy ma swoje wyobrażenia, jak ma wyglądać jego idealne miejsce do życia. Jednak wybudowanie swoich czterech ścian w Polsce wymaga posiadani
Projekty małych domów jako alternatywa dla mieszkania
Blog
13 Czerwiec 2024
Efektowne i stylowe rozwiązania na przyszłość W dzisiejszych czasach coraz więcej osób poszukuje alternatywnych rozwiązań mieszkaniowych, które są nie tylko funkcjonalne, ale również ekon
Projekty domów parterowych – doskonałe rozwiązanie dla komfortowego życia
Blog
30 Maj 2024
Planując budowę własnego domu, jednym z najważniejszych kroków jest wybór odpowiedniego projektu. Dla wielu osób, szczególnie tych ceniących wygodę i funkcjonalność, dom parterowy stanowi id
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść