Logo

Jakie formalności czekają nas przed budową domu?

Kategorie: Prawo

Budowa domu jest dla inwestora nie lada wyzwaniem. Zanim przystąpimy do prac musimy dopełnić wszelkich niezbędnych formalności i skompletować teczkę ważnych dokumentów. Podpowiadamy, krok po kroku co i jak należy zrobić:

Krok 1.

W wydziale architektury urzędu miasta lub gminy musimy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z niego dowiemy się jak dom może powstać na naszej działce. Kiedy urząd nie dysponuje planem składamy w odpowiednim wydziale wniosek o wydanie warunków zabudowy terenu.


Krok 2.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę musimy dysponować projektem zagospodarowania działki oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Projekty może wykonać wyłącznie osoba dysponująca odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku projektu gotowego, wybranego z katalogu musi on zostać zaadaptowany do miejscowych warunków. Projekty wykonuje się w czterech egzemplarzach. Musimy również zadbać o przyłączenie mediów– czeka więc nas wizyta w zakładzie wodno-kanalizacyjnym, energetycznym i gazowni.


Krok 3.

Wybór odpowiedniego wykonawcy, zaplanowanie i oszacowanie kosztów pozwoli nam na zapanowanie nad całą materią. Skutecznym narzędziem jest harmonogram prac. W dokumencie określamy jakie zadania powinny i w jakim czasie być wykonane. Określamy również z wykonawcami kwoty oraz terminy płatności za wykonanie poszczególnych prac. Harmonogram jest niezbędny, kiedy budowa domu finansowana jest z kredytu bankowego. Bank na podstawie dokumentu będzie przelewał środki na finansowanie kolejnych etapów budowy.


Krok 4.

W urzędzie powiatowym lub miasta na prawach powiatu składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Kiedy je otrzymamy możemy następnie poinformować urząd o fakcie budowy domu, ale możemy to zrobić nie wcześniej niż 14 dni po otrzymaniu pozwolenia na budowę, jednak nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do prac przygotowawczych. Do zawiadomienia musimy dołączyć oświadczenie kierownika budowy, o posiadanych przez niego uprawnieniach budowlanych. Jeżeli chcemy, aby w naszym imieniu ktoś prowadził nadzór inwestorski, musimy też dołączyć oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.


Bardzo ważnym dokumentem jest dziennik budowy. Wpisów w nim mogą dokonywać: kierownik budowy, osoba sprawująca nadzór inwestorski, inwestor, geodeta, projektant i pracownicy nadzoru budowlanego podczas kontroli. Wpisy dotyczą przebiegu wszystkich robót: kiedy i w jaki sposób zostały wykonane oraz czy wykonano je zgodnie z prawem. Strony dziennika muszą być ponumerowanie i ostemplowanie na każdej stronie. Po zakończeniu budowy musimy go przekazać urzędowi. Dokument musi być prowadzony starannie (każdy wpis powinien mieć datę i być potwierdzony podpisem osoby uprawnionej), gdyż urzędnicy mają prawo zakwestionować prowadzenie dziennika i nie wyrazić zgody na użytkowanie budynku. Dokument powinien znajdować się placu budowy


W urzędzie musimy też podać dane, które zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej budowy. Tablica, koloru żółtego w kształcie prostokąta o wymiarach 90x70 cm musi być ustawiona w widocznym miejscu. Napisy w czarnym kolorze powinny mieć wysokość co najmniej 4 cm i być wykonane czytelnie. Ta tablicy powinny się znaleźć takie informacje jak: dane osobowe inwestora, wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru i architekta, rodzaj robót, adres miejsca, numer pozwolenia na budowę i przez kogo było ono wydane, termin rozpoczęcia robót i planowany czas ich zakończenia. Na tablicy powinniśmy również umieścić numery alarmowe telefonów do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz inspekcji pracy.


Krok 5.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składamy w miejskim lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Jeżeli urząd w ciągu 21 dni nie sprzeciwi się, to możemy wprowadzić się do naszego nowo wybudowanego domu.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść