Logo

MDM - Mieszkanie dla Młodych... i bogatych.

Kategorie: Prawo Finanse

Z początkiem roku 2014 ruszył rządowy projekt dopłat do mieszkań ,,Mieszkanie dla Młodych,,. Kto i na jakich zasadach może liczyć na dopłatę? Okazuje się, że założenia programu najlepiej odpowiadają dobrze sytuowanym osobom.

(artykuł został zaktualizowany, by odzwierciedlał aktualne postanowienia Ustawy zmieniającej)

Dlaczego? Bo Wnioskodawca, aby zostać zakwalifikowany do programu musi dysponować własnym wkładem i posiadać dobrą historię kredytową pozwalającą na zaciągnięcie kredytu na co najmniej 50% ceny mieszkania i na co najmniej 15 lat.

Nie dotyczy to osób, które samodzielnie budują dom. W tym przypadku zaciągnięcie kredytu nie jest konieczne. Osoby te, co prawda, nie mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie z programu "MdM", ale w jego ramach mogą otrzymać zwrot części podatku VAT za zakup materiałów budowlanych. Obowiązują w tym przypadku te same ograniczenia dotyczące powierzchni użytkowej budynku oraz wcześniejszego nieposiadania nieruchomości. Zwrot będzie dotyczyć wyłącznie tych budów, na które wydano pozwolenia po 1 stycznia 2014 roku. Wniosek trzeba będzie złożyć do końca grudnia roku kalendarzowego, a poniesione wydatki udokumentować fakturami.

Zasady zwrotu VAT mają być takie jak te, które obowiązują do końca 2013 roku z tą różnicą, że dotyczyć będą osób i budynków spełniających kryteria programu "MdM".

Komu wsparcie?

Według założeń program Mieszkanie dla Młodych skierowany jest do osób, które nie przekroczyły wieku 35 lat, pozostających w związku jak i samotnych nie posiadających mieszkania lub domu. W przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego partnera.

Dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych będzie udzielane jedynie na zakup mieszkania nowego, z rynku pierwotnego (aktualizacja) na zakup zarówno mieszkania1) z rynku pierwotnego (czyli mieszkania nowe), jak i wtórnego. Powierzchnia wybranego lokum nie może być większa niż 100 m2 (75 m2 w przypadku lokalu mieszkalnego). W przypadku rodziny większej, składającej się z trójki dzieci mieszkanie może być o 10 m2 większe. Bez względu jednak na wielkość mieszkania program Mieszkanie dla Młodych przewiduje dopłatę tylko do 50 m2 powierzchni mieszkania.

Jak wspominaliśmy wnioskodawca powinien dysponować własny wkładem i być zdolnym zaciągnąć kredyt na co najmniej 15 lat i co najmniej 50% wartości mieszkania. Ponadto cena wybranego mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji. Limity ustalane są indywidualnie dla miast wojewódzkich, gmin sąsiadujących z miastami wojewódzkimi oraz innych gmin.

Wnioskodawca otrzyma dopłatę momencie zaciągania kredytu i według założeń ustawy dofinansowanie będzie pełniło rolę wkładu własnego. To korzystne rozwiązanie pozwoli kredytobiorcom na zwiększenie swojej zdolności kredytowej.

Jakie pomieszczenia wliczamy do powierzchni użytkowej?

Ustawa o MdM używa następujących określeń:

- dom jednorodzinny - budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2)), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny.

- powierzchnia użytkowa mieszkania – powierzchnia użytkowa lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.3); artykuł ten określa powierzchnię użytkową jako: „powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału”.

Listę pomieszczeń zaliczanych lub nie do powierzchni użytkowej doprecyzowuje interpretacja Ministerstwa Infrasruktury i Rozwoju.

Według niej do powierzchni użytkowej zaliczamy: pokoje, kuchnię, spiżarnię, przedpokój, alkowę, hol, korytarz, łazienkę, klatkę schodową.

Nie zaliczamy do powierzchni użytkowej: balkonów, tarasu, loggi, antresoli, szafy w ścianie, schowka w ścianie, pralni, suszarni, wózkowni, strychu, piwnicy, komórki do przechowywania opału, garażu, kotłowni (pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie grzewcze).

Obmiaru powierzchni dokonujemy w świetle wykończonych powierzchni ścian. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości w świetle powyżej 220 cm wliczamy w całości, tam, gdzie wysokość wynosi pomiędzy 140, a 220 cm wliczamy w połowie, zaś o wysokości poniżej 140 cm pomijamy całkowicie.

Obmiar powierzchni dokonany według powyższych zasad będzie wiążący dla celów MdM.

Jaka dopłata i w jakiej wysokości?

Osobom nie będącym w związku i rodzinie bezdzietnej przysługuje dopłata w wysokości 10% wartości ceny mieszkania. W przypadku rodzin z dzieckiem dopłata wzrasta do 15 %. Jeżeli w ciągu 5 lat od zakupu mieszkania w rodzinie urodzi się w trzecie bądź kolejne dziecko (dotyczy również dzieci przysposobionych), to beneficjenci otrzymają dodatkowe 5% dofinansowania. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek złożony w czasie pół roku od urodzenia lub przysposobienia dziecka i będzie przeznaczone na spłatę części zadłużenia kredytu hipotecznego. Wniosek będzie można złożyć przez okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy ustanowienia własności mieszkania.

W przypadku budowy domu metodą gospodarczą, zamiast dofinansowania można starać się zwrot podatku VAT w wysokości 65,2 proc. kwoty VAT widocnej na fakturze. Suma zwrotu nie może jednak przekroczyć 12,195 proc. z 70-krotności ceny 1 m2 powierzchni użykowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędniościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków - jej aktualną wartość można znaleźć tutaj (oscyluje w granicach 33-34 tys. zł). Warto dodać, że rzczony limit nie podwaja się w przypadku dwojga małżonków.

Zwrot VAT dotyczy materiałów budowlanych, które do 30.04.2004 objęte były podatkiem od towarów i usług w wys. 7%, a od 1.05.2004 objęte są podatkiem VAT. Oznacza to większość materiałów budowlanych, a pełną listę można znaleźc tutaj. Warto dodać, że nie jest istotne, na jakim etapie budowy zostaną użyte materiały.


Nie wynajmuj, nie sprzedawaj

Dofinansowanie należy zwrócić jeśli w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności mieszkania zostanie ono sprzedane, wynajęte, albo użyczone trzeciej osobie. W grę wchodzi również zamiana mieszkania w lokal usługowy w taki sposób, że niemożliwe będzie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy.

W ciągu 5 lat uczestnik programu nie może również stać się właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania. Wyjątkiem są tu sytuacje, kiedy mieszkanie przypadnie w drodze spadku. Zwrotowi podlega część otrzymanej dopłaty, proporcjonalna do liczby miesięcy pozostających do końca 5-letniego okresu obowiązywania ograniczeń.

UWAGA! Powyższe ograniczenia nie obowiązują w przypadku zwrotu podatku VAT - dom budowany metodą gospodarczą może zostać sprzedany, wynajęty bądź darowany bez nałożenia kar na inwestora.

Kredyt z dopłatą będzie można otrzymać tylko w banku, który podpisze odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

1) Ustawa stosuje własne definicje okresleń: mieszkanie, lokal mieszkalny. Mieszkanie oznacza i lokal mieszkalny, i dom jednorodzinny, zaś lokal mieszkalny to okreslnie faktycznie określające wydzielony lokal w większym budynku. Nie chcemy wprowadzać zamęty, a więc i w naszym artykule stosujemy okreslenie mieszkanie w odniesieniu zarówno do lokalu mieszkalnego, jak i domu jednorodzinnego.

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść