Logo

Program dopłat do kolektorów słonecznych.

Systemy solarne stają się coraz bardziej popularne wśród indywidualnych inwestorów. Dzięki instalacji paneli słonecznych możemy liczyć na zmniejszenie kosztów energii. Nie dość tego, ich zakup jest dotowany. Użytkownik może liczyć na na zwrot prawie połowy sumy zainwestowanej w układ solarny.

System pozyskiwania energii słonecznej i wykorzystywania jej do przygotowania ciepłej wody użytkowej i w mniejszym stopniu do ogrzewania budynku będąc nowinką technologiczną jeszcze kilka lat temu nie wzbudzał zaufania wśród indywidualnych inwestorów. Ale płyty o specjalnej konstrukcji przetwarzające ciepło słońca w energię powoli zdobywały coraz więcej zwolenników.

Ci którzy decydowali się na montaż paneli w pierwszej kolejności liczyli oczywiście na wymierne korzyści w postaci niższych rachunków za energię. W grę wchodziły również aspekty ekologiczne. W przeciwieństwie bowiem do tradycyjnych źródeł ciepła, układ korzystający z promieniowania słonecznego nie emituje szkodliwych dla środowiska związków i jest przyjazny dla środowiska.

Inwestorzy przekonali się, że kolektory są dobrym uzupełnieniem istniejącej już instalacji grzewczej i z powodzeniem mogą być stosowane jako układ wspierający system ogrzewający pomieszczenia i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Z kolei potencjalnych inwestorów kuszą nie tylko oszczędności, ale również dopłata do paneli słonecznych. A jest o co walczyć. Zainteresowany może ubiegać się o zwrot 45 %. kwoty zainwestowanej w instalację i montaż. Nie może to być jednak więcej niż 2500 zł za m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. Podobnie jednak jak w przypadku dopłat do domów energooszczędnych tak i w tym przypadku rzeczywista wysokość dotacji będzie oscylowała w granicach 37 %, ponieważ inwestor musi odprowadzić od przyznanej kwoty podatek dochodowy. Wsparcie udzielone przez NFOŚiGW może być przeznaczone na koszt projektu i montażu oraz zakupu kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej i do ogrzewania pomieszczeń.
Aby dotacja została przyznana zakupiony system paneli słonecznych musi posiadać certyfikat zgodności lub europejski certyfikat „Solar Keymark”. Do banku trzeba go dostarczyć w polskim tłumaczeniu. Środki uruchamiane są po zainstalowaniu kolektorów, kiedy w banku zostaną przedstawione faktury. Zarówno bank i fundusz może sprawdzić prawidłowość wykonania inwestycji. Jeśli pojawią się zastrzeżenia, niestety przyznane środki mogą zostać cofnięte. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kieruje swój program dopłat do osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych. Z dotacji mogą skorzystać także rolnicy, ale tylko pod warunkiem, że kolektory słoneczne wykorzystywane będą wyłącznie w gospodarstwie domowym.

Dotacja krok po kroku:

1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:
a) Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów
- oferty wykonawcy
- projektu instalacji
- projektu budowlano – wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo)
b) Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów):
- oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
- kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych
- kopia prawomocnego pozwolenia na budowę
c) Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
d) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie.
e) Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały.
f) Inne dokumenty wymagane przez Bank.


2. Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Umowa z Wykonawcą powinna zawierać zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji oraz określać wartość pomniejszenia należności wykonawcy o przyznane przez niego beneficjentowi upusty, rabaty, zwroty, bonifikaty lub inne podobne formy pomniejszania należności, także przyrzeczone beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia, w przypadku ich stosowania.
Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.


3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.


4. Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia następujące dokumenty:
a) protokół końcowego odbioru
b) kopie faktur
c) oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej
d) dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą
e) umowę z wykonawcą przedsięwzięcia
f) inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją.


5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.


6. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.


7. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.


Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków.


Lista banków współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Bank Ochrony Środowiska S.A.
www.bosbank.pl
Al. Jana Pawła II Nr 12
00-950 Warszawa
tel. (22) 850-87-20
faks: (22) 850-88-91


Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
www.bankbps.pl
ul. Płocka 9/11B
01-231 Warszawa
tel.: (22) 53-95-100
faks: (22) 53-95-222


SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (nastąpiło połączenie GBW S.A. i MBR S.A.)
www.sgb.pl
ul. Szarych Szeregów 23 a
60-462 Poznań
tel.: (61) 856-24-00
faks: (61) 852-27-30


Krakowski Bank Spółdzielczy
www.kbsbank.com.pl
ul. Rynek Kleparski nr 8
31-150 Kraków
tel.: (12) 42-86-224
faks: (12) 42-86-222


Warszawski Bank Spółdzielczy
www.bank-wbs.pl
ul. Fieldorfa 5a
03-984 Warszawa
tel. (22) 514-89-40
faks: (22) 514-89-19


Credit Agricole Bank Polska S.A. (d. LUKAS Bank S.A.)
www.credit-agricole.pl
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść