Logo

Zgłoszenie, czy pozwolenie na budowę domu

Kategorie: Blog

Zgłoszenie, czy pozwolenie na budowę.

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, konieczne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę. Jeżeli jest spełniony, inwestor może dokonać zgłoszenia lub wystąpić o pozwolenie na budowę. Oceny, czy planowana inwestycja spełnienia powyższy warunek dokonuje projektant.

Zgłoszenie, czy pozwolenie na budowę?

Zawartość projektu budowlanego w obu przypadkach jest taka sama.

Taki sam jest również zakres sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo warunków zabudowy, wymaganiami ochrony środowiska itp.


Procedura postępowania przy zgłoszeniu:

Zgłoszenia, o którym mowa należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.
W trakcie owych 30 dni właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu 30 dni – informację o braku wniesienia sprzeciwu.
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.


Procedura postępowania przy pozwoleniu na budowę:

Organ jest zobowiązany do wydania decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy obszar oddziaływania planowanej budowy mieści się w całości na działce, nie zachodzi potrzeba informowania właścicieli sąsiednich działek o tej inwestycji, gdyż nie są oni stronami postępowania. Zatem organ ma tyle samo pracy, co ze zgłoszeniem, a nie musi wykonywać w tym czasie innych obowiązków obowiązkowych przy zgłoszeniu. Teoretycznie postępowanie może więc trwać trochę krócej.

Prace budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Po ostatniej nowelizacji Prawa Budowlanego z par. 28 zniknęło określenie „ostatecznej decyzji”, zatem, o ile nie ma innych stron postępowania, czyli obszar oddziaływania mieści się w całości na działce inwestora, nie trzeba już odczekiwać 14 dni na uprawomocnienie decyzji.


Co dalej?

Zarówno w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia budowy musimy zawiadomić właściwy organ o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. Na szczęście zniesiono obowiązek odczekania 7 dni między zawiadomieniem organu, a rozpoczęciem prac budowlanych.

Do zawiadomienia dołączamy oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o posiadaniu stosownych uprawnień i przynależności do izby branżowej.

Zarówno zgłoszenie jak i pozwolenie na budowę obowiązuje bezterminowo, wygasa jednak, jeżeli budowy nie rozpoczniemy w ciągu 3 lat lub przerwiemy ją na ponad 3 lata. Dokumentem poświadczającym postęp robót budowlanych jest dziennik budowy. Do jego posiadania w trakcie budowy zobowiązany jest każdy inwestor.

Więcej w tym temacie:

Więcej o adaptacji projektu...
Zgłoszenie i pozwolenie na budowę krok po kroku

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść