Logo

Umowa o roboty budowlane: ‎co powinna zawierać umowa budowlana? Wzór umowy z wykonawcą

Kategorie: Blog Prawo Wykonawcy

Umowa na wykonanie prac budowlanych to oficjalny dokument, który ma na celu spisanie najważniejszych ustaleń pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Dzięki temu obie strony są zabezpieczone i wszyscy znają obowiązujące terminy oraz zakres prac. Umowa na usługi budowlane powinna być zawarta w formie pisemnej. Czego nie może zabraknąć w dobrze sporządzonym dokumencie?

Spisanie umowy pomiędzy stronami inwestorem i wykonawcą

Czy warto podpisywać umowy na roboty budowlane? Do czego służy umowa z generalnym wykonawcą?

Według polskiego prawa nie ma obowiązku spisywania umowy pomiędzy inwestorem prywatnym a firmą budowlaną, co sprawia, że temat ten często jest bagatelizowany i pomijany. Dokument generuje dodatkowe koszty, np. podatkowe, dlatego wielu inwestorów pozostaje jedynie przy ustnej formie ustaleń. Standardowa umowa na wykonanie usługi to zabezpieczenie, które może być istotną kartą przetargową w razie niewywiązania się z terminu lub dopuszczenia się zaniechań. W razie ewentualnego sporu, który skończy się w sądzie, umowa budowlana będzie najsilniejszym dowodem w sprawie.

Jakie są zalety zawarcia umowy o roboty budowlane?

Umowa budowlana to przede wszystkim zabezpieczenie obu stron. Inwestor ma dokument, w którym wypisane są oficjalne ustalenia, terminy, materiały i technologia prac, a wykonawca znajdzie informacje o płatnościach i budżecie. Choć umowa na prace wykończeniowe lub budowlane może być zawarta w formie ustnej, to w razie niedotrzymania jej postanowień trudno będzie udowodnić, co dokładnie zostało uzgodnione przed rozpoczęciem robót.

Spisanie warunków umowy o roboty budowlane

W takim przypadku umowa pozwoli szybciej dojść do konkluzji. Umowa budowlana sprawdzi się również w sytuacji, kiedy zdecydujemy się budować dom w systemie gospodarczym. Wtedy z każdym podwykonawcą należy spisać indywidualną umowę obejmującą zakres robót i terminy.

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane – najważniejsze kwestie

Przygotowując umowę budowlaną, trzeba wziąć pod uwagi kilka kwestii, których nie powinno w niej zabraknąć. W dokumencie należy określić:

  • wykonawcę oraz inwestora – w umowie powinny znaleźć się dokładne dane obu podmiotów oraz informacja dotycząca tego, kto jest płatnikiem;
  • formę, termin i kwotę płatności – najlepiej od razu ustalić, ile inwestor musi zapłacić po skończeniu prac, czy i w jakiej wysokości ma przekazać zaliczkę, kiedy dokładnie zostanie uregulowana płatność;
  • terminy wykonywanych prac – warto rozbić je na poszczególne etapy i wyznaczyć pojedyncze terminy z zachowaniem buforu czasowego na ewentualne nieprzewidziane opóźnienia (np. w dostawie materiałów, z powodu warunków atmosferycznych itp.), na takie etapy można też podzielić płatności i dokonywać ich po każdej fazie robót;
  • dokładny zakres prac – bardzo ważny zapis, który powinien zawierać szczegółowy opis tego, co ma być wykonane, w ilu warstwach, o jakich parametrach i jakiej jakości materiały zostaną zastosowane, jakich producentów, co ewentualnie nie wchodzi w zakres prac, czy budynek ma być oddany w stanie deweloperskim czy pod klucz;
  • obowiązki stron – powinny zawierać zarówno obowiązki kierownika budowy, jak i inwestora. W przypadku wykonawcy to przede wszystkim rzetelne i staranne wykonanie wszelkich prac zgodnie z ustalonym zakresem działań i terminami, natomiast inwestor zobowiązuje się m.in. do umożliwienia przeprowadzenia robót oraz terminowej zapłaty;
  • zakup materiałów – czy użyte materiały zostaną zakupione przez wykonawcę czy przez inwestora;
  • kary finansowe – umowa na remont mieszkania lub na budowę domu to zabezpieczenie interesów obu stron, dlatego warto zawrzeć w niej zapis o karach finansowych za opóźnienia w realizacji, jak też dla inwestora za zwłokę w płatnościach;
  • gwarancję na roboty budowlane – powinna obejmować wymianę lub naprawę wadliwych elementów budowy. Ustalana jest indywidualnie, ale zwykle na 10 lat.
Konsultacja warunków na budowie z wykonawcą

Odpowiedzialność wykonawcy za wady – gdzie się zaczyna?

Gwarancja na roboty budowlane to odpowiedzialność wykonawcy za jakość wykonanych prac. To firma budowlano-remontowa wystawia dokument gwarancyjny. Dlatego też podpisywanie umów z wykonawcami jest tak ważne. Zgodnie z gwarancją firma budowlana ma obowiązek usunąć lub naprawić powstałe wady. Dodatkowo wykonawcę obowiązuje rękojmia na usługi, którą reguluje prawo cywilne. Przysługuje ona na 5 lat i w tym czasie wykonawca odpowiada za wszelkie usterki, których przyczyna leży w niewłaściwym wykonaniu prac lub wadliwości dostarczonych przez niego materiałów.

Warunki i terminy – jak odstąpić od umowy budowlanej?

W przypadku niewywiązywania się z warunków umowy, rażącego niedotrzymania terminów prac lub płatności strony mogą odstąpić od umowy budowlanej. Kiedy ma miejsce zwłoka w wykonywaniu zobowiązań (bez względu na to, po której stronie), to druga strona może jeszcze wyznaczyć dodatkowy termin, ale z wyraźnym zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy. Najlepiej opcję tę zapisać w umowie.

To kolejny powód, dla którego warto sporządzić oficjalną umowę pomiędzy inwestorem a podwykonawcą. Jednak przede wszystkim istotne jest znalezienie dobrej ekipy budowlanej, aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji.

Kalkulacja prac budowlanych przy spisaniu umowy

Wzór umowy o roboty budowlane

Spisanie umowy budowlanej jest istotnym elementem rozpoczęcie współpracy z wykonawcą. Warto skonsultować poszczególne zapisy z prawnikiem, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi budowa domu lub większej inwestycji. Szczególnie istotne jest doprecyzowanie wszelkich terminów i ewentualnych kar umownych za opóźnienia.

Poniżej znajduje się przykładowy wzór umowy z zastrzeżeniem, że każdy tego typu dokument powinien być dopasowany do indywidualnej sytuacji i budowy.

Pobierz wzór o roboty budowlane

Co to jest służebność przesyłu?
Blog
29 Sierpień 2023
Służebność przesyłu jest zapisem, który w polskim prawie pojawił się dopiero w 2008 roku – wcześniej obowiązywały tylko dwie odmiany służebności: gruntowa i osobista. Opisuje ona kwestie dot
Co to jest powierzchnia zabudowy?
Blog
29 Sierpień 2023
Przygotowując się do budowy domu jednorodzinnego i przeglądając gotowe projekty w ofertach różnych pracowni architektonicznych, można spotkać się z różnymi terminami, które u mniej zorientow
Podział działki – jak to zrobić krok po kroku?
Blog
29 Sierpień 2023
Chęć utworzenia nowej działki budowlanej, zamiar przyłączenia wydzielonej części działki do sąsiedniej nieruchomości czy przygotowanie do sprzedaży części działki… to tylko kilka sytuacji, w
Od kiedy zakaz palenia drewnem?
Blog
29 Sierpień 2023
Wprowadzony w 2015 roku rządowy „Krajowy Program Ochrony Powietrza” postawił na nogi wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zostali postawieni przed koniecznością wymiany bezklasowy
Dodaj jeszcze jeden projekt do porównania. (Możesz porównać do 4 produktów)
wyczyść